Sol·licitud transport escolar

Termini de presentació de sol·licituds per al curs 2020-2021: del 29 de juny al 19 de juliol de 2020.*

El tràmit es pot fer:

*) Per a la presentació presencial de sol·licituds s'acceptaran les inscripcions al transport escolar per al curs vinent que es presentin després de la data límit del 19 de juliol, si la cita prèvia al Servei d’Atenció al Ciutadà s’ha demanat abans. Per les limitacions de seguretat que hi ha, i l’acumulació de demanda, és impossible oferir dates anteriors. Però sempre que s’hagi demanat la cita abans del dia 19, la inscripció serà vàlida a tots els efectes. La inscripció en línia manté el termini establert.

Documentació que cal aportar en el moment de fer la sol·licitud:

 • DNI/NIE d'ambdós progenitors o tutor/a legal del menor.
 • Sentència de divorci, conveni regulador o altres convenis o acords legalment establerts, si és el cas.
 • Llibre de família (obligatori per a nous usuaris).
 • Document d'identitat de l'alumne, si el té. En aquest cas no caldrà aportar Llibre de família.
 • Document de mandat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat (obligatori per a nous usuaris).
  En cas de sol·licitants que solament tinguin passaport, hauran de presentar autorització d’una tercera persona que assumeixi el càrrec dels rebuts en el seu compte bancari i posseeixi NIF.
 • Autorització per a l'entrega i recollida de l'alumne/a degudament emplenada i signada.
 • Document d'identitat de la persona autoritzada per a l'entrega i recollida de l'alumne/a.
 • Declaració de responsabilitat signada (obligatori per a nous usuaris).
 • Autorització de la representació.
 • Document d'identitat de la persona representant

Criteris i sistema de selecció places de transport escolar curs 2020-2021:

 1. Usuaris que l'any anterior, curs 2019 – 2020, tenien plaça al transport escolar i aquells nous usuaris que tinguin un germà amb plaça de l'any anterior. En cas que la demanda superi l'oferta es farà servir el criteri de la distància al centre des del domicili del sol·licitant.
 2. Usuaris que siguin considerats com a vulnerables segons criteri del departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Calafell. En cas que després d'haver assignat plaça a tots els sol·licitants del punt anterior, existeixin places sobrants, es farà l'assignació entre els sol·licitants vulnerables, en cas que la demanda superi l'oferta es farà servir el criteri de la distància al centre des del domicili del sol·licitant.
 3. Usuaris que no compleixen cap de les anteriors. En cas que després d'haver assignat plaça a tots els sol·licitants dels dos punts anteriors, existeixin places sobrants, es farà l'assignació entre els sol·licitants que no compleixin amb cap dels punts anteriors, en cas que la demanda superi l'oferta es farà servir el criteri de la distància al centre des del domicili del sol·licitant.

Per poder optar a obtenir una plaça al transport escolar per l'any 2020 – 2021, segueix activa l'obligació d'estar al corrent de pagament dels rebuts del transport escolar corresponents a l'any escolar anterior, 2019 – 2020e n el moment de fer la sol·licitud. La falta de pagament de cap mes del curs 2019 – 2020 significa la no admissió a tràmit de la sol·licitud.

Per l'any escolar 2020 – 2021, l'oferta de viatges serà de dos viatges per usuari i dia, és a dir, solament s'ofereixen dos viatges que es corresponen amb l'hora d'inici de les classes i la finalització d'aquestes. Se suprimeix la possibilitat dels viatges que es corresponien al migdia.

Pagament dels rebuts

Donada la situació d’emergència sanitària no s'haurà de fer cap mena de pagament per avançat de cap mensualitat, es passarà com era habitual per rebut bancari, on al mes d'octubre es rebran dos rebuts, el corresponent al mes de setembre i el corresponent al mes d'octubre, a partir del novembre serà un rebut per mes.

El no pagament del servei podrà suposar la pèrdua de la condició d'usuari en cas que s'acumulin deutes per dos mesos o més, de manera contínua o discontínua, prèvia audiència amb l'interessat.