Registre de planejament i gestió urbanística

Registre de Planejament Urbanístic: on podeu consultar el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades (enllaç extern al web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya).

Registre de Gestió Urbanística: a continuació trobareu els expedients de gestió urbanística del municipi de Calafell per a la seva consulta.

26/02/2021
Projecte de reparcel·lació per la regularització de finques al carrer Tomàs Breton, núm. 86 a 94

05/02/2021
Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses

02/06/2020
Pla especial urbanístic de regulació de sòl dotacional PEU Casa de colònies Artur Martorell

Memòria (PDF, 14.04 MB)
Edicte BOPT, aprovació definitiva (PDF, 90.4 KB)
02/06/2020

10/02/2020
Modificació pla especial urbanístic dela zona de serveis tècnics “La Rafela”

Aprovació definitiva, BOP T (PDF, 105.39 KB)
10/02/2020

28/05/2019
Reparcel·lació voluntària PAU 22, carrer del Miño, Segur de Calafell

Projecte (PDF, 16.33 MB)
Aprovació definitiva (PDF, 58.38 KB)
30/05/2019

13/08/2018
Projecte d'urbanització passatge de Sant Antoni