Filtrar

Planejament en tràmit

27/09/2019
Modificació del projecte executiu de millora de les instal·lacions de la pista esportiva del Castell

22/05/2019
Projecte d’urbanització del PAU en SUC 5 Sant Antoni

20/05/2019
Modificació pla especial urbanístic de la zona de serveis tècnics “La Rafela”

14/05/2019
Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafel

14/05/2019
Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Mas Mel, en sòl urbà consolidat (SUC), de Calafell

04/04/2019
Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses

Expedient administratiu núm. 2273/19

Projecte (PDF, 24.78 MB)