Planejament en tràmit

30/10/2020
Conveni Urbanístic de Planejament per la modificació puntual PMU 10 cruïlla Sindicat

17/01/2020
Pla especial urbanístic de regulació de sòl dotacional PEU Casa de colònies Artur Martorell

14/05/2019
Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafel

14/05/2019
Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Mas Mel, en sòl urbà consolidat (SUC), de Calafell

04/04/2019
Pla Especial Urbanístic per a la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses

Expedient administratiu núm. 2273/19

Projecte (PDF, 24.78 MB)