Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

16/09/2021
Projecte de construcció de l'skatepark de Calafell

Memòria descriptiva (PDF, 1.22 MB)
Annexos a la memòria (PDF, 8.71 MB)
Plànols (PDF, 5.31 MB)
Pressupost (PDF, 425.12 KB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 57.88 KB)
14/07/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 485.85 KB)
16/09/2021

27/08/2021
Projecte millora d'accessibilitat INS Camí de Mar

El projecte planteja dues intervencions ben diferenciades i que poden ser adjudicades i executades per separat o be a la vegada. Per una banda la construcció d’una rampa adaptada que permeti la comunicació entre els dos nivells on es situen ambdós edificis des de l’exterior reduint els recorreguts que actualment s’havien de fer pel carrer. Per altra banda seria la instal·lació de l’ascensor en l’espai que el projecte original va reservar a tal efecte.

Projecte executiu (PDF, 6.11 MB)
Edicte aprovació definitiva (PDF, 119.29 KB)
27/08/2021

27/08/2021
Projecte d’obra pública de construcció d’un Centre Cívic a Valldemar

El projecte consisteix en la construcció d'un centre cívic de nova planta, en un edifici de planta baixa amb una pista poliesportiva a l'exterior.

Projecte executiu (PDF, 81.59 MB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 124.25 KB)
27/08/2021

05/03/2021
Projecte d'urbanització de la zona compresa entre la carretera de Barcelona, carrer Baixador, carrer Pisuerga i plaça Lola Boronat (fase I – fase II)

Memòria i pressupost (PDF, 25.95 MB)
Plànols (PDF, 26.24 MB)
Edicte aprovació incial (PDF, 125.04 KB)
05/03/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 297.78 KB)
06/05/2021