Formació d'adults

La formació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge perquè les persones adultes, al llarg de tota la seva vida, puguin desenvolupar capacitats, enriquir coneixements i millorar competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Cursos dirigits a persones adultes:

Escola d'Art

Cursos de 90 o 100 hores dirigits a persones adultes a excepció dels tallers específics per a infants. S'imparteixen classes de pintura, dibuix, patchwork, confecció i artesania entre altres. Els cursos són a l'edifici de vidre de Cal Bolavà. El curs comença la primera setmana d'octubre i finalitza a mitjans de juny. Les inscripcions són al mes de setembre.

Escola d'idiomes

Cursos dirigits a persones adultes i joves. S'imparteixen classes a Calafell.

Monogràfics

Tallers, cursos i seminaris que van dirigits a persones adultes a excepció dels tallers específics per a infants. S'imparteixen classes a Calafell i a Segur de Calafell.

Inscripcions

Preinscripcions

Les preinscripcions són del 20 de juliol al 8 d’agost de 2020, però estan obertes durant tot el curs mentre hi hagi places. Si hi ha més sol·licituds que places s’efectuarà un sorteig amb totes les preinscripcions entrades en aquestes dates. El sorteig es farà el divendres 4 de setembre a les 8 hores a porta tancada a Cal Bolavà. Només hi haurà sorteig per als grups que tinguin un excedent (pel curs 2020-2021, dibuix i patchwork): en aquest cas es donarà prioritat a les persones empadronades al municipi.

No s’admetrà més d’una preinscripció per persona a un mateix curs i amb diferent horari.

Les preinscripcions es poden fer:

Inscripcions

Per confirmar la inscripció i efectuar el pagament caldrà aportar la documentació següent (en cas de no haver-la aportat o si hi ha algun canvi):

 • Fotocòpia del DNI o d'altres documents
 • Fotocòpia del document acreditatiu de la situació de pensionista, aturat, membre de família nombrosa o monoparental per poder aplicar el descompte corresponent.

Per tenir dret als descomptes, cal que comuniqueu sempre la vostra situació abans d'emetre l'autoliquidació. No s'admetrà cap justificant un cop aquesta s'ha realitzat.

Els descomptes que s'apliquen, no acumulables, són els següents:

20%:

 • A persones en situació d’atur.
  Cal aportar algun dels documents següents:
  • certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social; certificat de vida laboral; certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que especifiqui la situació d’atur o de percepció de la prestació econòmica; informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social; o un justificant bancari que acrediti el cobrament de:
  • el subsidi d’atur
  • l’ajut familiar
  • el PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció)
 • Als pensionistes: cal aportar fotocòpia de la targeta sanitària o carnet de pensionista.
 • A tots els membres de família nombrosa: cal aportar el carnet acreditatiu actualitzat.
 • A tots els membres de família monoparental:cal aportar el carnet acreditatiu actualitzat.

S'admetran inscripcions als tallers monogràfics fins una setmana abans del seu inici sempre que hi hagi places disponibles.

Els menors d'edat necessitaran l'autorització del pare/mare o tutor legal per formalitzar la inscripció.

El pagament del curs s'haurà de fer sempre abans del seu inici. Si un alumne no ha efectuat el pagament abans serà donat de baixa.

Si un alumne que ha pagat el curs es dóna de baixa fins una setmana abans de començar el curs, se li retornarà els diners abonats, però si no ho comunica o si ho comunica amb menys temps no se li retornarà l'import abonat.

Sorteig

Quan hi ha més sol·licituds que places s’efectua un sorteig amb totes les preinscripcions. El sorteig pel curs 2020-2021 es farà el divendres 4 de setembre a les 8 hores a porta tancada a Cal Bolavà. Només hi ha sorteig per als grups amb un excedent d'inscripcions. Es dóna prioritat a les persones empadronades al municipi.

Aquests són els grups de l’escola d’art que han de fer sorteig pel curs 2020-2021:

 • Dibuix
 • Patchwork

Calendari

Tots els cursos s'inicien a partir a partir de l'1 d'octubre de 2020 i finalitzen la setmana del 14 de juny de 2021.

Vacances i dies de lliure disposició:

 • Les vacances de Nadal i de Setmana Santa seran les que marqui el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Preus dels cursos de llarga durada

Segons el nombre d’activitats que faci cada alumne s’aplicarà la tarifa corresponent. Hi ha tarifes per a persones empadronades al municipi i per a persones que no ho estan.

Persones empadronades

 • 1 activitat: 19,90 € / mes
 • 2 activitats: 33,90 € / mes 
 • 3 activitats: 44,90 € / mes 
 • 4 activitats: 54, 90 € / mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:

 • 1 activitat: 149,90 € 
 • 2 activitats: 269,90 € 
 • 3 activitats: 364,90 € 
 • 4 activitats: 449,90 € 

Persones no empadronades

 • 1 activitat: 23,90 €  / mes
 • 2 activitats: 39,90 € / mes 
 • 3 activitats: 54,90 € / mes 
 • 4 activitats: 69,90 € / mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:

 • 1 activitat: 199,90 € 
 • 2 activitats: 329,90 € 
 • 3 activitats: 449,90 € 
 • 4 activitats: 579,90 € 

Més informació i consultes