Premi de cartes d'amor

Des de l'any 1993 que cada any per Sant Jordi es llegeix el veredicte del Premi de Cartes d'Amor. Aquest concurs va partir del programa de Calafell Ràdio, "La Biblioteca" que encapçalaven Carolina Rion i Serafina Badenas. Actualment són membres del jurat.

Al llarg dels anys, aquest concurs ha anat adquirint ressò i augmentant el nombre de participants que els darrers anys ha sigut de més dos-cents. La majoria de participants són de Catalunya, però donat que les bases del concurs contemplen poder presentar escrits en qualsevol llegua oficial de l'Estat Espanyol, n'arriben de tot l'estat, de Madrid, Andalusia, València, etc. i des de l'era Internet ens ha arribat alguna de Llatinoamèrica i Àfrica.

BASES DEL CONCURS DE CARTES D’AMOR 2019 - XXVI EDICIÓ

 1. Gènere: Carta de qualsevol tipus d'amor. Queden exclosos altres gèneres com poesia, narrativa, etc.  
 2. Categories: Júnior, menors de 18 anys, i sènior, a partir de 18 anys.  
 3. Exclusivitat: Els treballs han d'ésser inèdits. Queden exclosos de participació els guanyadors de l'edició de l'any 2018.  
 4. Idioma: Català i/o castellà.  
 5. Extensió: Màxima de dos fulls DIN A4, a doble espai i a una sola cara, preferentment en font Arial o Tahoma 10 o 11 imprès des d'ordinador. No es poden presentar més de dues cartes per participant.  
 6. Presentació: Cal entrar 5 còpies acompanyades d’un sobre tancat, amb el títol escrit
  a l’exterior i a l’interior del sobre hi han de figurar les dades de l’autor: nom complet,
  edat del participant en la categoria júnior, adreça, telèfon i NIF.

  Cal presenta-ho per registre d’entrada a l’Ajuntament de Calafell de la manera
  següent:
  1. OPCIÓ 1: Mitjançant correu postal a:
   AJUNTAMENT DE CALAFELL
   A l’Att. Departament de Cultura/Concurs Cartes d’amor
   Plaça de Catalunya, 1
   43820 – Calafell (Tarragona)
  2. OPCIÓ 2: Presencialment a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (SAC).
  3. OPCIÓ 3: Telemàticament entrant a l'adreça: https://seu.calafell.cat, si es disposa de
   certificació digital (Identifica't).
  4. OPCIÓ 4: A qualsevol administració que disposi de finestreta única.
    
 7. Termini: S’han de presentar abans del 15 de març de 2019.  
 8. Premis: Hi ha dues categories: Júnior: 200 € i Sènior: 400 €. S'aplicarà la retenció de l'IRPF pertinent.  
 9. Veredicte: El 23 d'abril a les 13.30 hores es farà públic el veredicte a través de l'emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM). 
 10. Publicació: L'organització es reserva el dret a poder publicar els treballs premiats i els finalistes, fent constar el nom de l'autor/a i la seva condició de guanyador o de finalista.  
 11. Protecció de dades: En participar, s’autoritza que les dades de caràcter personal
  que s’han proporcionat siguin tractades i incorporades en un Fitxer denominat Cultura,
  responsabilitat de Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats
  que s’organitzen. Conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
  desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant podrà exercitar
  els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de Catalunya, 1. 43820
  Calafell.

  Així mateix autoritza a que les dades de contacte dels finalistes siguin cedides a
  l’emissora municipal de Calafell Ràdio, al programa La Bústia de les emocions, per tal
  de que aquesta emissora es posi en contacte amb cada finalista amb l’objectiu de
  realitzar una entrevista. En cas de que un finalista no desitgi que les seves dades siguin
  comunicades a la ràdio per aquesta finalitat caldrà que ho informi anticipadament.
 12. Condicions: El sol fet de participar suposa la total acceptació de les bases.
  L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s’hagi previst en
  aquestes bases. Els treballs no premiats no es retornaran i es destruiran passada la
  convocatòria.

Més informació i preguntes: 977 699 009 / Ext. 470