14/09/2021

L'Ajuntament de Calafell celebrarà dijous dia 16 el ple ordinari del mes de setembre

Serà una sessió telemàtica que començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 16, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
 3. Ple2021/11 ordinari 15/07/2021
 4. Rectificació errada material en l’acord de ple de 15 de juliol de 2021 d’aprovació de la revisió de preus del contrcte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell, dels anys 2018, 2019 i 2020.
 5. Aprovació de les tarifes proposades per l’empresa Tandem Wellness SL, per a la zona esportiva municipal Vilarenç Aqua en el marc del contracte de concessió de gestió de serveis públics per a l’any 2021.
 6. Document marc  per a l’adhesió lliure dels municipios de la comarca interessats en l’elaboració i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l’ajuda financera del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europea.
 7. Aprovació provisional modificació puntual núm IX PAU-Masia de Cal Rion del POUM de Calafell.
 8. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 3634/2021.
 9. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 4122/2021.
 10. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 12722/2020.
 11. Proposta d’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg termini per import de 499.914,77 euros, per al finançament d’inversions del pressupost de l’exercici 2021.
 12. Proposta sobre la modificació de l’article 12 de les bases d’execució del pressupost municipal de 2021.
 13. Proposta relativa al reconeixement de la compatibilitat sol·licitada per una empleada de l’Ajuntament de Calafell, en règim laboral, per a desenvolupar un lloc de treball com a professora associada universitària de la UAB.
 14. Donar compte informe d’execució trimestral 2021 - 2on trimestre
 15. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 2n trimestre de 2021.
 16. Donar compte de l’acord d’aprovació de l’informe de les liquidacions dels contractes programa dels serveis de la societat municipal de l’exercici 2020.
 17. Donar compte de l’informe de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal relatiu als tractaments efectuat a l’Ajuntament de Calafell, actualització desembre 2020.
 18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (4524 a 5620).
 19. Donar compte de les actes de la junta de govern local núms. 28 a 36 de 2021.
 20. Precs i preguntes.

 

Més informació