Activitats i promoció esportiva

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva.

Les sol·licituds es presentaran dintre dels 20 dies hàbils següents al de la publicació de la convocatòria en el BOPT. Per a la convocatòria de l'exercici 2021, entre el 30 de juny i el 28 de juliol.