Pla d'Actuació Municipal (PAM)

El Pla de Mandat que pretén impulsar l’equip de govern, en aquest mandat, ve condicionat per la posada en pràctica dels processos de participació ciutadana previstos, a partir del 2017. És per això que s’ha dividit en dos blocs, un de fixe i un de variable.

El bloc fixe inclou aquelles inversions que ja ha aprovat l’ajuntament en el pressupost pel 2016 i les previstes pel pressupost del 2017. En el 2016, bàsicament, es doten les inversions per a donar cobertura a les necessitats dels Jocs del Mediterrani que s’han de celebrar a Tarragona el 2017. També s’impulsa el Pla de Barris que acabava aquest any 2016, tot i que se’n demana una pròrroga per dos anys més per a completar les actuacions previstes. En el 2017, es completen les millores en les instal·lacions esportives, es dota un milió d’euros per a l’adequació dels centres educatius del municipi i s’adeqüen diversos espais municipals.

El bloc variable inclou aquell llistat d’actuacions que s’hauran de prioritzar, a partir del pressupost del 2018, a través de la participació ciutadana. Per a dur-les a terme, l’equip de govern ha fet una previsió de demanar un préstec aproximat de poc més de 4 milions d’euros, cada any. La quantitat dependrà de la situació econòmica de cada anualitat, dels ingressos previstos i de les possibles pòlisses de crèdit que s’hagin de demanar. Aquest import és, aproximadament, el què s’amortitzarà de préstec municipal, per la qual cosa no suposarà un increment del percentatge d’endeutament, restant per sota del 75% que exigeix la llei vigent.