Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: Mesures a seguir per part de les persones aspirants convocades per a la realització de proves de processos selectius de l'Ajuntament de Calafell.

RH/20/001 | En tràmit

Actualitzat: 22/10/2020

Selecció per concurs-oposició per a la provisió, mitjançant promoció interna, d’una (1) plaça de sergent de la Policia Local de Calafell

Termini de presentació de sol·licituds: 04/08/2020-23/08/2020

Anunci de la convocatòria (PDF, 80.57 KB)
Bases del concurs (PDF, 232.24 KB)
Anunci BOP T (PDF, 115.42 KB)
09/09/2020

CEMSSA 2020/02 | En tràmit

Actualitzat: 20/10/2020

Selecció d’un/a gerent per a l’empresa municipal de serveis CEMSSA

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA, Carretera Sanatori, 30 (antic mercat de Calafell) de 43820 Calafell (Tarragona), on es troben ubicades les oficines de CEMSSA, en horari de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Termini de presentació de sol·licituds: 17/06/2020-09/07/2020

Convocatòria i bases (PDF, 373.07 KB)
Llista definitva d’admesos i exclosos (PDF, 554.07 KB)
06/08/2020
Convocatòria proves (PDF, 155.02 KB)
02/09/2020
Convocatòria d'entrevistes (PDF, 102.25 KB)
22/09/2020
Renuncia candidat seleccionat (PDF, 67.11 KB)
20/10/2020

CEMSSA 2020/01 | En tràmit

Actualitzat: 25/09/2020

Selecció de personal per als llocs de treball eventual de subalterns i constitució de borsa de treball per a l’empresa municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)

Termini de presentació de sol·licituds: 13/02/2020-20/02/2020

Convocatòria i bases (PDF, 426.06 KB)
Sol·licitud (PDF, 246.33 KB)
Llista provisional d'admesos i exclosos (PDF, 330.64 KB)
04/03/2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos (PDF, 664.1 KB)
07/07/2020
Llista de convocatòria d'entrevista (PDF, 229.66 KB)
24/07/2020
Resultats del procès de selecció (PDF, 385.16 KB)
05/08/2020

RH/18/4700 | Tancat

Actualitzat: 09/09/2020

Selecció per a la contractació urgent d’un/a tècnic/a d’immigració

Cobertura d’un lloc de treball reservat de tècnic/a d’immigració, adscrit al Departament de Qualitat de Vida, en règim de personal laboral interí fins al reingrés de la persona que l’ocupa.

Termini de presentació de sol·licituds: 09/11/2018-22/11/2018

RH/18/009 | Tancat

Actualitzat: 09/09/2020

Concurs oposició, per promoció interna, d'una plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de l'Ajuntament de Calafell

Provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una (1) plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de Calafell, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici de les proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb el sou corresponent al grup C-1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

Termini de presentació de sol·licituds: 04/01/2019-23/01/2019

Anunci (PDF, 43.98 KB)
Resultat final del concurs oposició (PDF, 36.02 KB)
31/05/2019
Resultat final i proposta de nomenament (PDF, 33.85 KB)
06/06/2019

RH/19/004 | Tancat

Actualitzat: 09/09/2020

Convocatòria de selecció de dos llocs de monitor, per concurs oposició, per al Projecte patis oberts

Per Decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Interns número 2019/7257, de 28 de desembre de 2019, es va resoldre aprovar les bases que regiran la selecció per nomenar a dues persones, com a funcionàries interines a temps parcial, per l'execució de programes de caràcter temporal, en concret, el projecte de “Patis Oberts”, aprovat per acord de Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2019, així com la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: 16/01/2020-25/01/2020

Convocatòria i bases (PDF, 137.65 KB)
Resultats finals (PDF, 159.23 KB)
03/03/2020