Oferta pública d'ocupació

Les convocatòries s'ordenen per data d'actualització i poden trobar-se en un dels tres següents estats: obert (dins el termini de presentació de sol·licituds), en tràmit o tancat.

PREVENCIÓ CORONAVIRUS: Mesures a seguir per part de les persones aspirants convocades per a la realització de proves de processos selectius de l'Ajuntament de Calafell.

09-2021-SOC4 | En tràmit

Actualitzat: 17/09/2021

Selecció per a la contractació de 4 persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 2021

LLOCS DE TREBALL PREVISTOS:

  • 09-2021-013548: Orientador/a laboral
  • 09-2021-013547: Tècnic/a de xarxes socials i Comunicació
  • 09-2021-013968: Tècnic/a de participació ciutadana
  • 09-2021-013965: Tècnic/a de Gestió d’espais verds

Termini de presentació de sol·licituds: 20/08/2021-13/09/2021

Resultat final (PDF, 109.89 KB)
17/09/2021

RH/21/007 | En tràmit

Actualitzat: 14/09/2021

Dues places d’inspector vacants a la plantilla de personal, adscrites a la unitat d’inspecció de l’Ajuntament de Calafell

Selecció per cobrir dues places d’inspector, vacants a la plantilla de personal, en règim de funcionari interí, amb adscripció a la unitat d’Inspecció dins de la Regidoria d’Ecologia Urbana i Seguretat de l’Ajuntament de Calafell

Termini de presentació de sol·licituds: 17/06/2021-28/06/2021

Convocatòria i bases (PDF, 165.15 KB)
Resultats del 1r exercici, prova de català (PDF, 53.19 KB)
14/09/2021

RH/21/008 | En tràmit

Actualitzat: 09/09/2021

Selecció d'un agent de policia, en comissió de serveis, de la policia local de l'Ajuntament de Calafell

Aquesta convocatòria té per objecte un procés de provisió d'un lloc de treball, en comissió de serveis, d'agent de la Policia local de l'Ajuntament de Calafell, adscrit a l'escala d'administració especial, sotsescala serveis especials – policia local -, amb caràcter d'urgència i d'inajornable necessitat.

Termini de presentació de sol·licituds: 10/09/2021-20/09/2021

Anunci (PDF, 44.6 KB)
Anunci, BOP T (PDF, 111.02 KB)

RH//21/009 | En tràmit

Actualitzat: 06/09/2021

Selecció per a la provisió d’un lloc de treball, en règim d’interinitat, d’auxiliar de ràdio adscrit al departament de Comunicació, i creació d’una borsa de treball

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’un lloc de treball d’auxiliar de ràdio adscrit al Departament de Comunicació, en règim de personal laboral interí fins a cobertura definitiva de lloc.

Termini de presentació de sol·licituds: 07/09/2021-16/09/2021

Convocatòria i bases (PDF, 222.52 KB)
06/09/2021

09-2021-SOC1 | En tràmit

Actualitzat: 23/08/2021

Selecció per a la contractació de 1 persona jove beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 2021

LLOC DE TREBALL: Tècnic/a de suport a Recursos Humans

Termini de presentació de sol·licituds: 20/08/2021-13/09/2021

RH/21/004 | En tràmit

Actualitzat: 20/08/2021

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves a l’Ajuntament de Calafell

De conformitat amb el que disposa la base 6 de les reguladores de les llistes d’espera de l’Ajuntament de Calafell, les persones inscrites en la llista d’espera per la categoria d’”AUXILIAR ADMINISTRATIU”, grup C2 assimilat, fins a la data de tancament per a la presentació d’instàncies en aquesta borsa, se les inclourà d’ofici per part de l’Ajuntament en aquesta convocatòria.

Aquelles persones que no constin en l’esmentada llista d’espera i estiguin interessades en aquesta oferta podran presentar les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció dins del termini improrrogable de 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPT (18 d'agost).

Termini de presentació de sol·licituds: 19/08/2021-01/09/2021

Anunci BOP T (PDF, 151.32 KB)
18/08/2021
Anunci de l'aprovació de les bases (PDF, 43.59 KB)
20/08/2021