Ordenances

01/01/2020
Ordenances fiscals exercici 2020

04/07/2019
Ordenança municipal sobre circulació de vehicles

Aquesta Ordenança es dicta per exercir les competències atribuïdes als municipis en matèria d'ordenació del trànsit de persones i vehicles en les vies urbanes per la Llei reguladora de les bases de règim local i per la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Certificat aprovació inicial (PDF, 146.97 KB)
18/10/2019

28/05/2019
Ordenances fiscals exercici 2019

11/12/2018
Ordenances fiscals exercici 2018

Ordenances municipals sobre tributs i preus públics any 2018.

20/03/2018
Ordenança d'administració electrònica i transparència

Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'Ajuntament de Calafell, per tal de facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu als ciutadans i ciutadanes, la tramitació del procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans.

26/09/2017
Ordenança reguladora dels mercats no sedentaris