Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situacióprovocada per la crisis de la COVID-19 (PDF, 127.47 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 16 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 del regidors de Cs, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Álvarez Laperal i amb 5 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC i 2 dels regidors/es de la CUP, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 16
Abstencions: 5

Moció presentada pel grup municipal En Comú Podem de petició per a impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya (PDF, 154.15 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Aprovada

El ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM, 9 dels regidors/es del PSC i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Àlvarez Laperal amb 8 abstencions: 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors/es de la CUP , 2 dels regidors/es de Sumen+Junts aprova íntegrament la moció.

Presentada per: ECP-ECG

Vots a favor: 13
Abstencions: 8

Moció presentada pel grup municipal de la CUP de suporta José Antonio Valverde Ramírez, JOSANT (PDF, 124.53 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Aprovada

El ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 5 vots a favor: 3 dels regidors/es d’ ERC i 2 dels regidors/es de la CUP, amb 3 vots en contra: 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora del PP i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Álvarez Laperal i amb 13 abstencions: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumen+Junts, 1 de la regidora d’UAM i 9 dels regidors/es del PSC, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: CUP

Vots a favor: 5
Vots en contra: 3
Abstencions: 13

Moció presentada pel grup municipal de la CUP d’adhesió a l’associació de municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP) (PDF, 133.34 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Desestimada

El ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 9 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors/es de la CUP, 2 dels regidors/es de Sumen+Junts i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Álvarez Laperal, amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’UAM i 1 del regidor de Cs i amb 10 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora del PP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: CUP

Vots a favor: 9
Vots en contra: 10
Abstencions: 2

Moció d’adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca (PDF, 99.61 KB)

Presentada al ple 14/05/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels seus membres, adopta el següent acord: Adherir-se a la totalitat del manifest dels Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PP, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP i SUMEM+JUNTS, per la derogació o modificació de la LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i económica (PDF, 116.72 KB)

Presentada al ple 14/05/2020 | Aprovada

El ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumen+Junts, 2 dels regidors/es de la Cup, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ ECU-ECG i amb 2 abstencions: 1 de la regidora del PP i 1 del regidor no adscrit sr. Javier Alvarez Laperal, aprova integrament la moció.

Presentada per: CUP, Sumem+

Vots a favor: 19
Abstencions: 2