Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29. *

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

*) Ateses les circumstàncies excepcionals de l'emergència sanitària pel COVID-19, els plens municipals se celebren actualment per via telemàtica. Les persones que vulguin intervenir en el torn d’intervenció de la ciutadania, hauran d’enviar les seves preguntes per correu electrònic a alcaldia@calafell.org (fins al dia anterior al vespre).

22/12/2020
Sessió plenària extraordinària, 22 de desembre de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Ratificar la urgència de la sessió.
 3. Declara la urgència de la incoació d’expedient per a la determinació del tipus de gestió del servei de neteja viària per part de la comissió especial específica sobre l’estudi tècnic i econòmic de redimensionament del servei de neteja viària del municipi (número 11792/2020).

17/12/2020
Sessió plenària ordinària, 17 de desembre de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2020/16 ordinari 12/11/2020
 3. Proposta de ratificació del decret número 6658/2020 de data 16 de novembre de 2020 de rectificació de l'acord d'atorgament de subvencions a persones autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectades per les conseqüències de la COVID-19
 4. Ratificar el decret núm. 2020/6729, de 20 de novembre de 2020, dictat per l'alcaldia, relatiu a la correcció d'errors materials i aclariments de les segones bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
 5. Ratificar l'acord de junta de govern local de 12 de novembre de 2020 d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat municipal CEMSSA
 6. Proposta d'acord de correcció d'errades materials i de coherència per adequació a la plantilla, en les fitxes descriptives de l'aprovada relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Calafell, i modificacions de la relació de llocs de treball
 7. Proposta aprovació actualització inventari general de l'Ajuntament de Calafell de l'any 2019
 8. Aprovació definitiva del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2019
 9. Proposta de declarar d'interès social i de concessió d'una bonificació del 95% en l'impost sobre béns immobles a MCB Cinemas Calafell SL
 10. Aprovació de l'establiment de la gestió del servei de neteja viària del municipi de Calafell mitjançant prestació directa amb contracte-programa entre l'Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA).
 11. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d'aquesta corporació i societat municipal CEMSSA per l'any 2021
 12. Proposta d'adjudicació d'una operació de crèdit a llarg termini per import d'1.365.710,78 euros pel finançament d'inversions del pressupost de l'exercici 2020
 13. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels saldos dels drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors corresponents a subvencions rebudes d'altres administracions públiques
 14. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels saldos dels drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors a nom de recaptació.
 15. Donar compte informe d'execució trimestral 2020 – 3r trimestre
 16. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2019
 17. Donar compte decret 5331/20 de 02/09/20 corresponent a la resolució de discrepància inf. intervenció 0548_20, referent a la prestació servei consergeria centres cívics per control accessos centres municipals, centre cívic i biblioteca, de l'1-13 març 2020
 18. Donar compte decret 5840/20 de data 7 d'octubre de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1046_20, pel servei de manteniment d'aparells elevadors període 01-01-2020/31-03-2020
 19. Donar compte decret 6197/20 de 25/10/20 corresponent a la resolució de discrepància de l'inf. intervenció 1149_20, referent al submin. de 1250 tríptics sol·licitats amb motiu celebració Gala de l'Esport i inauguració remodelació pavelló Joan Ortoll el 14/02/20.
 20. Donar compte decret 6196/20 de 25/10/20 corresponent a la resolució de discrepància de l'inf.interv.1150_20, referent al servei decoració amb motiu celebració Gala de l'Esport i la inauguració de la remodelació del pavelló Joan Ortoll el 14/02/20
 21. Donar compte decret 6654/20 de 16/11/20 corresponent a la resolució de discrepància de l'inf. interv.1211_20, referent al servei de manteniment alarmes ubicades a centres escolars i espais del dept. d'Educació, durant el primer semestre de 2020
 22. Donar compte decret 6655/20 de 16/11/20 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 1210_20, referent al servei del manteniment alarmes antiga biblioteca de Segur i biblioteca del Port durant el primer semestre de 2020
 23. Donar compte decret 6195/20 de 25/10/2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'inf.interv.1151_20, referent al subm.mòdul prefabricat a situar al costat pistes petanca Parc Vilarenc, per donar servei com a seu social al Club Petanca Calafell
 24. Dictamen aprovació definitiva del pla de millora urbana (PMU) 3 Mas Mel.
 25. Proposta d'aprovació de la pròrroga del Pla de Polítiques de Dones de Calafell (PPD) 2015-2019 fins a l'aprovació i entrada en vigor del nou pla.
 26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (6321 a 7136).
 27. Donar compte de les actes de junta de govern local (43 a 47).
 28. Precs i preguntes.

12/11/2020
Sessió plenària ordinària, 12 de novembre de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
  1. PLE2020/13 ordinari 08/10/2020
  2. PLE2020/14 extraordinari 20/10/2020
  3. PLE2020/15 extraordinari amb urgència 20/10/2020
 3. Aprovació inicial del reglament d’ús del Teatre municipal Joan Colet de Calafell (TJC)
 4. Proposta d’acord per a la resolució del recurs de reposició interposat per una empleada de l’Ajuntament de Calafell, contra la desestimació de la sol·licitud de compatibilitat per a desenvolupar activitats privades
 5. Proposta de rectificació d'error material de l'acord de ple de resolució de l'expedient De revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també número 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al bopt en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018
 6. Proposta d'aprovació expedient núm 10324/20 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
 7. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2020
 8. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2020, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 9. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 5693 de data 25 de setembre de 2020, d’aprovació de les instruccions a seguir per a les persones aspirants a processos selectius.
 10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS Lrbrl sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 3r trimestre de 2020
 11. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm. 6063 de data 20 d’octubre de 2020, de definició de l’organigrama municipal versió 3, d’octubre de 2020.
 12. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm. 5499 de data 15 de setembre de 2020, d’ampliació del termini establert al decret de l’alcaldia núm. 3463 de data 11 de juny de 2020, de mesures extraordinàries COVID-19 núm. 9, sobre directrius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 13. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm. 6185 de data 23 d’octubre de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmanes del 19 i 26 d’octubre de 2020.
 14. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+junts per implantar el servei de bus exprés a la comarca del Baix Penedès.
 15. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de suport a el gremi de bars, restauració, centres d'estètica i altres sectors afectats de Calafell davant les mesures adoptades pel govern de la Generalitat i de creació d'ajudes econòmiques per a aquests sectors.
 16. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple (5796 a 6320).
 17. Donar compte de les actes de junta de govern local (38 a 42).
 18. Precs i preguntes.

20/10/2020
Sessió plenària extraordinària, 20 d'octubre de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació del plec de clàusules per la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini pel finançament d’inversions
 3. Proposta d’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg termini per import d’1.987.001,50 euros pel finançament de la inversió derivada de la modificació de crèdit 11/2020 del pressupost de l’exercici 2020
 4. Proposta expedient 9949/2020 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes
 5. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
 6. Proposta d'atorgament de subvencions a persones treballadores autònomes, Empreses i microempreses establertes a Calafell afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

05/10/2020
Sessió plenària ordinària, 8 d'octubre de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2020/12 ordinari 17/09/2020
 3. Expedient 2019/7108. Resolució d'expedient de revisió d'ofici de l'article 51 de l'acord de funcionaris i l'article també número 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l'ajut de jubilació de l'annex 1 "fons social", de l'acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018.
 4. Proposta expedient 9385/2020 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 5. Donar compte decret de l'alcaldia núm. 2020/5541 de data 18/09/2020 corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2021
 6. Dictamen verificació text refós del peu per la regulació d'establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d'altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses de Calafell
 7. Dictamen ple d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (IX) PAU 24.- Masia Cal Rion
 8. Proposta de ratificació pel ple l'apartat 5 de la proposta de la junta de govern local de data 21 de setembre de 2020 d'aixecament de suspensió cautelar de l'expedient de contractació, concurs per a la redacció del projecte executiu per a la rehabilitació i posterior ampliació de la masia de Cal Rion com a nova seu de l'Escola Municipal de Música i Arts de Calafell, així com la posterior direcció de l'obra i continuació de la licitació.
 9. Proposta de ratificació pel ple de l'apartat 4 de l'acord de la junta de govern local de data 21 de setembre de 2020, d'aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir la contractació referent a les obres d'urbanització, fases II i III, del carrer Jesús, per procediment obert, i inici de la licitació.
 10. Proposta de ratificació pel ple de l'apartat 4 de la proposta de la junta de govern local de 28 de setembre de 2020 sobre la contractació de les obres per a la construcció d'un centre d'acollida d'animals, per procediment obert
 11. Moció que presenten els grups municipals d'ERC, Sumem+Junts i la CUP per debatre en el proper ple de l'Ajuntament de Calafell en relació a la sentència del Tribunal Suprem
 12. Moció conjunta dels grups municipals a l'Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l'empresa Glass Saint-Gobain de l'Arboç, per tal d'evitar el seu tancament definitiu.
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5463 a 5795)
 14. Donar compte de les actes de junta de govern local (34 a 37)
 15. Precs i preguntes

17/09/2020
Sessió plenària ordinària, 17 de setembre de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. PLE2020/11 ordinari 13/08/2020
 3. Proposta d'aprovació inicial del reglament dels serveis a les empreses i persones emprenedores Vilarenc Zenit
 4. Proposta de modificació art. 16 de les bases específiques per la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit del pla de barris, anualitat 2020
 5. Proposta ratificació ple decret d'alcaldia 2020/5292 continuïtat neteja viària adjudicat a Urbaser.
 6. Proposta expedient 8396/2020 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes
 7. Donar compte decret 4051/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'interv. 0462_20, referent als serveis assignatura optativa de vela escolar als instituts, mesos de gener, febrer i de l'1 al 13 de març de 2020.
 8. Donar compte decret 4049/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0464_20, referent al subministrament i serveis pel funcionament essencial per la continuïtat del manteniment de les instal·lacions esportives.
 9. Donar compte decret 4046/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0461_20, referent al lloguer maquinària per a la realització del mòdul de manipulació de càrregues amb carretons elevadors programa FOAP 2019.
 10. Donar compte decret 4050/20 de data 03 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0463_20, referent al subministrament de 300 fliers pels usuaris del departament de treball d'entrevistes ràpides d'ocupació
 11. Donar compte decret 4048/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0501_20, referent al servei de reparació i manteniment de ferreteria.
 12. Donar compte decret 4047/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0546_20, referent als honoraris pel servei de direcció obres condicionament del SAC a les dependències municipals pl. Pau Casals Segur de Calafell.
 13. Donar compte decret 4045/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0500_20, referent al subministrament de cabina sanitària Ciutadella Ibèrica període de l'1 de gener al 31 de maig de 2020.
 14. Donar compte decret 4340/20 de 15 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0529_20, referent al servei del sistema d'alarmes del casal jove i les oficines de la Regidoria de Joventut a la pl. Alcalde Romeu per l'any 2020.
 15. Donar compte decret 4698/20 de 31 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'intervenció 0550_20, referent a la continuïtat del servei de transport escolar amb efectes del setembre de 2020 i fins a finals del curs 2021.
 16. Donar compte de l'informe de transparència de 2019 de l'Ajuntament de Calafell
 17. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 4492 de data 24 de juliol de 2020, d'aprovació de l'actualització del protocol d'actuació del personal municipal amb motiu de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, declarat pel reial decret 463/2020, de 14 març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per salvaguardar la Seguretat i salut laboral de tot el personal que presti els seus serveis de forma presencial
 18. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple (4503 a 5462)
 19. Donar compte de les actes de junta de govern local ( 29 a 33)
 20. Precs i preguntes