Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29. *

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

*) Ateses les circumstàncies excepcionals de l'emergència sanitària pel COVID-19, els plens municipals se celebren actualment per via telemàtica. Les persones que vulguin intervenir en el torn d’intervenció de la ciutadania, hauran d’enviar les seves preguntes per correu electrònic a alcaldia@calafell.org (fins al dia anterior al vespre).

13/08/2020
Sessió plenària ordinària, 13 d'agost de 2020

 1. Aprovació acta anterior.
  1. 1.1. PLE2020/10 ordinari 23/07/2020
 2. Propostes
  1. Àrea Serveis Interns - Personal
   1. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 4215 de data 10 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmana del 13 de juliol de 2020.
   2. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 4237 de data 13 de juliol de 2020, de definició de l’organigrama municipal versió2 (juliol de 2020).
   3. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de serveis interns núm 4362, de data 15 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmana del 20 de juliol de 2020.
  2. Àrea Serveis Interns - Gestió pressupostària i financera
   1. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2020.
   2. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2020, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
   3. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 2n trimestre.
   4. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 -2n trimestre 2020.
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple..
 4. Donar compte de les actes de junta de govern local.
 5. Precs i preguntes.

23/07/2020
Sessió plenària ordinària, 23 de juiol de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2020/8 ordinari 11/06/2020
  2. Ple2020/9 extraordinari amb urgència 30/06/2020
 3. Proposta expedient 6374/2020 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 4. Dictamen per a l’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístic per a la modificació puntual del PMU 10 – cruïlla del sindicat
 5. Proposta al ple per adoptar l'acord per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de la subvenció atorgada a les escoles bressol
 6. Proposta aprovació calendari pressupostos participatius 2020
 7. Proposta revisió de preus del contracte de manteniment conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec S.A.(2019)
 8. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2021
 9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 2n trimestre de 2020.
 10. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 3025 de data 29 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana de l’1 de juny de 2020. 1
 11. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 3304 de data 5 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 8 de juny de 2020.
 12. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm. 3463 de data 11 de juny de 2020, d’aprovació de les directrius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
 13. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm. 3479 de data 11 de juny de 2020, de rectificació de l’error material detectat al decret de l’alcaldia núm. 3463 de data 11 de juny de 2020, sobre les directrius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal en el procés de sortida de la crisi sanitària Ocasionada per la COVID-19
 14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de L’Àrea de Serveis Interns núm. 3562 de data 12 de juny de 2020, d’aprovació dels Plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 8 de juny de 2020.
 15. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 3715 de data 19 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 22 de juny de 2020.
 16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 3854 de data 26 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 29 de juny de 2020.
 17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 4053 de data 3 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 6 de juliol de 2020.
 18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3336 a 4365)
 19. Donar compte de les actes de junta de govern local (20 a 25)
 20. Precs i preguntes

30/06/2020
Sessió plenària extraordinària, 30 de juny de 2020

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 3. Trasllat de l'expedient de revisió d'ofici de l'article 51 de l'acord de funcionaris i l'article també 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l'ajut de jubilació de l'annex 1 "Fons Social", de l'acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018 a la comissió jurídica assessora
 4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2.2.1 reguladora de la taxa de l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
 5. Proposta expedient 5650/2020 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 6. Proposta expedient 5649/2020 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos

11/06/2020
Sessió plenària ordinària, 11 de juny de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2020/6 ordinari 14/05/2020
  2. Ple2020/7 extraordinari 28/05/2020
 3. Proposta d'aprovació de la modificació de les bases específiques per l'atorgament de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell
 4. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del c/ Núria 23 de Segur de Calafell
 5. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica finca c/ migjorn 73, urb. Mas mel
 6. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del c/ Bruc 26 urb. Bellamar de Calafell
 7. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica finca Rector Triadó 6 de Segur de Calafell
 8. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica finca c/ Panamà 24 a Segur de Calafell
 9. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels saldos dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors a nom de Base Gestió d’Ingressos.
 10. Proposta expedient 4662/2020 d’aprovació de la baixa d’obligacions reconegudes per devolucions d’ingressos pendents de pagament d’exercicis anteriors
 11. Suspensió de diferents apartats de les ordenances fiscals
 12. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 – 1er trimestre
 13. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 1er trimestre 2020
 14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm. 2477 de data 9 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana de l’11 de maig de 2020.
 15. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm. 2561 de data 15 de maig de 2020, de continuïtat en la represa gradual i segura d’activitats de l’administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
 16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 2593 de data 16 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 18 de maig de 2020.
 17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm. 2768 de data 22 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 25 de maig de 2020.
 18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP)
 19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a José Antonio Valverde Ramírez, Josant
 20. Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem de petició per a impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l'atenció a la gent gran de Catalunya
 21. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la COVID-19
 22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2480 a 3335 )
 23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (16,17,18,19)
 24. Precs i preguntes

28/05/2020
Sessió plenària extraordinària, 28 de maig de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Proposta creació comissió especial específica sobre l'estudi tècnic i econòmic de redimensionament del servei de neteja viària del municipi.
 3. Proposta expedient 3995/2020 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 4. Proposta expedient 4120/2020 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 5. Convalidar proposta expedient 3793/2020 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT

14/05/2020
Sessió plenària ordinària, 14 de maig de 2020

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2020/5 ordinari 23/04/2020
 3. Proposta de modificació de l'article "1. Àmbit personal i territorial" de l'actual conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi de conveni núm. 43001562011997)
 4. Donar compte al ple de la corporació del decret d'alcaldia núm. 2091 de data 2 d'abril de 2020, de definició de l'organigrama municipal
 5. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2307 de data 24 d'abril de 2020, d'aprovació de les directrius i normes internes per a la represa gradual i segura d'activitats de l'administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
 6. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2311 de data 24 d'abril de 2020, d'aprovació del protocol d'actuació del personal municipal amb motiu de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, declarat pel reial decret 463/2020, de 14 març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per salvaguardar la seguretat i salut laboral de tot el personal que presti els seus serveis de forma presencial
 7. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2312 de data 24 d'abril de 2020, de mesures complementàries d'actuació per la represa d'obres i serveis
 8. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d'alcalde de l'àrea de serveis interns núm. 2313 de data 25 d'abril de 2020, d'aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l'àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19)
 9. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Interns núm. 2381 de data 1 de maig de 2020, d'aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l'àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 4 de maig de 2020.
 10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2020
 11. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2019 de l'Ajuntament de Calafell
 12. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2019 de l'OAM Fundació Castell de Calafell
 13. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2020/2183 de data 15/04/2020 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023
 14. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2020
 15. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2020, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 16. Aprovació definitiva pla especial urbanístic de sòl dotacional parcel·la c/ Torredembarra 23-29 casa colònies Artur Martorell (II)
 17. Aprovació inicial del reglament dels pressupostos participatius
 18. Ratificar l'acord pres per decret d'alcaldia núm. 2172/2020 on s'aproven les bases complementàries d'urgència, en el marc de la situació d'alarma davant la pandèmia de COVID-19, per a la convocatòria de concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d'especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2020.
 19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d'estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica
 20. Moció d'alcaldia de l'Ajuntament de Calafell d'adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.
 21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2225 a 2479)
 22. Donar compte de les actes de la junta de govern local (13, 14 i 15)
 23. Precs i preguntes