Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29. *

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

*) Ateses les circumstàncies excepcionals de l'emergència sanitària pel COVID-19, els plens municipals se celebren actualment per via telemàtica. Les persones que vulguin intervenir en el torn d’intervenció de la ciutadania, hauran d’enviar les seves preguntes per correu electrònic a alcaldia@calafell.org (fins al dia anterior al vespre).

15/04/2021
Sessió plenàira ordinària, 15 d'abril de 2021

 1. Donar compte de la situació de força major per a la celebració de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2021/4 ordinari 11/03/2021
  2. Ple2021/5 extraordinari amb urgència 12/03/2021
 3. Proposta modificació membres que composen la comissió especial específica sobre l'estudi tècnic i econòmic de redimensionament del servei de neteja viària del municipi, recollida de residus, aigua i clavegueram
 4. Proposta d’acord de modificació de l’actual relació de llocs de treball per ampliació de places a la plantilla de serveis socials
 5. Proposta d’aprovació del protocol de l'Ajuntament de Calafell per a la implantació del teletreball
 6. Aprovació del plec de condicions per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini pel finançament d’inversions
 7. Proposta expedient 3537/2021 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes
 8. Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 2021/2249 de data 24/03/2021 corresponent a la proposta d’acord en relació amb l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2022-2024
 9. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l'Ajuntament de Calafell
 10. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres exp. H138 1994-2021
 11. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres exp. H138 1907-2021
 12. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres exp. H138 2005-2021
 13. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres exp. H138 2086-2021
 14. Proposta bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres exp. 12721/2020
 15. Moció que presenta el grup municipal d'ERC en relació a la malaltia míldiu
 16. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C31
 17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions al pertús
 18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per lluitar contra la pobresa energètica
 19. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (1631 a 2512)
 20. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 10 a 14 del 2021
 21. Precs i preguntes

12/03/2021
Sessió plenària extraordinària, 12 de març de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Ratificar la urgència de la sessió.
 3. Aprovació definitiva del canvi de forma de gestió i de l’establiment del servei de recollida de residus municipals mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l'Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de serveis, SA (CEMSSA).

11/03/2021
Sessió plenària ordinària, 11 de març de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2021/3 ordinari 11/02/2021
 3. Donar compte del pas i consideració de regidora no adscrita de la senyora Teresa González Santiago membre del grup municipal del Partit Popular i la dissolució de l’esmentat grup
 4. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 – 4rt trimestre
 5. Proposta sobre la modificació núm. 01/2021 de l’actual plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell
 6. Proposta expedient 1533/2021 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes
 7. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període voluntari de les execucions subsidiàries a favor de la Diputació de Tarragona
 8. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del reglament de serveis a les empreses i persones emprenedores VilarecZenit
 9. Aprovació inicial de la modificació del reglament del servei públic de viatgers del servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor dins del terme municipal de Calafell
 10. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Tennis Sant Miquel de Segur de Calafell
 11. Proposta de canvi de denominació social de l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas, SAU, a Agbar, Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU, en el contracte de la gestió municipal d’aigua potable, claveguera, pluvials del municipi de Calafell
 12. Proposta d’aprovació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres exp h138 1908/2021
 13. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de Calafell, amb l’adhesió del grup municipal d’ERC, de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d'expressió
 14. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC per a garantir el dret a l'empadronament i a fi d'evitar la discriminació de les persones immigrades i les que tenen una situació residencial precària
 15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (817 a 1630)
 16. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 6 a 9 del 2021
 17. Precs i preguntes

11/02/2021
Sessió plenària ordinària, 11 de febrer de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Aprovació actes anteriors.
  1. PLE1/12 ordinari 21/01/2021
  2. PLE2021/2 extraordinari amb urgència 08/02/2021
 3. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2020.
 4. Proposta de nomenament de jutge de pau titular i de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.
 5. Proposta d'aprovació definitiva del pla parcial urbanístic del sector PPU2 Hostal del Prat (IV).
 6. Denegació de la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm. expedient 4550/20.
 7. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm. expedient 7457/20.
 8. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm. expedient 7968/20.
 9. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm. expedient 7349/20.
 10. Bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm. expedient 916/20.
 11. Proposta d'aprovació del Pla Local d'Igualtat de l'Ajuntament de Calafell (PLI) pel període del 2021 al 2024.
 12. Proposta d'aprovació del protocol municipal d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci.
 13. Proposta d'aprovació del reglament per a l'adjudicació d'habitatges destinades a polítiques socials en règim de lloguer social.
 14. Proposta de resolució al·legacions i aprovació definitiva del reglament d'ús del Teatre municipal Joan Colet.
 15. Proposta d'aprovació de les bases de la campanya del Dia del Pare, del 9 al 19 de març de 2021.
 16. Ratificar acord de la junta de govern local de data 25 de gener de 2021 relatiu a l'aprovació de les bases dels certàmens de guarniment de balcons i de disfresses del Carnaval Xurigué 2021.
 17. Proposta de ratificació de l'acord de la junta de govern local de data 25 de gener de 2021 relatiu a l'aprovació de les bases de la campanya del Dia dels Enamorats "Calafell Enamora", de l'1 al 14 de febrer.
 18. Proposta de ratificació del decret 688/2021, de data 27 de gener, de la resolució del recurs de reposició presentat contra el decret núm. 2020/5292, de 31 d'agost, de continuïtat del servei de neteja viària a càrrec de l'empresa prestadora Urbaser, després de la finalització del contracte el 31 d'agost de 2020.
 19. Ratificar decret d'alcaldia 2020/7585, de data 30 de desembre de 2020, d'atorgament definitiu de subvencions a persones autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades per les conseqüències de la Covid-19.
 20. Ratificar decret d'alcaldia 2021/465, de data 20 de gener de 2021, relatiu a la rectificació del decret 2020/7585 d'atorgament definitiu de subvencions a persones autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades per les conseqüències de la Covid-19.
 21. Donar compte de l'informe de transparència de 2020.
 22. Donar compte al ple de la corporació del decret d'alcaldia núm. 311, de data 14 de gener de 2021, de rectificació d'un error material detectat al decret d'alcaldia núm. 2020/7214, de 9 de desembre de 2020 i esmena de l'annex I, de mesures a adoptar en relació a l'organització dels empleats públics i empleades públiques al servei de l'Ajuntament de Calafell durant l'estat d'alarma generat per la pandèmia de la Covid-19.
 23. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 4t trimestre de 2020.
 24. Donar compte del pla anual de control financer de l'exercici 2020.
 25. Donar compte de l'informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l'exercici 2020, període de l'1/10/2020 al 31/12/2020.
 26. Donar compte de l'informe de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2020, d'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 27. Moció d'alcaldia, amb l'adhesió dels grups municipals En Comú Podem, Partit Popular, Sumem+Junts, Unió i Alternativa Municipal i Ciutadans, de suport al grup de coordinació de Calafell de la Plataforma Volem la Jornada Contínua a Catalunya per donar opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d'infantil i primària de Calafell.
 28. Moció que presenta el grup municipal del PSC, amb les adhesions dels grups municipals Partit Popular, En Comú Podem, Sumem+Junts i Unió i Alternativa Municipal, sobre la proposta d'ampliació de la franja d'obertura dels comerços de Calafell establerta per part del Procicat, amb noves mesures que entraran en vigor el dilluns 8 de febrer.
 29. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (233 a 816).
 30. Donar compte de les actes de la junta de govern local (núms 3, 4 i 5 del 2021).
 31. Precs i preguntes.

04/02/2021
Sessió plenària extraordinària, 8 de gener de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Ratificar la urgència de la sessió.
 3. Aprovació del canvi de forma de gestió i de l’establiment del servei de recollida de residus municipals mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l’Ajuntament de Calafell i la Societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA)

21/01/2021
Sessió plenària ordinària, 21de gener de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2020/17 ordinari 17/12/2020
  2. Ple2020/18 extraordinari amb urgència 22/12/2020
 3. Expedient de denúncia del termini del conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Calafell, el Consell Comarcal i la societat de responsabilitat imitada, de capital social mixt, denominada "Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès", per la recollida, transport, tractament i eliminació dels residus municipals.
 4. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021
 5. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'Alcaldia núm. 7215 de data 9 de desembre de 2020, d'actualització del protocol d'actuació del personal municipal amb motiu de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues declarat pel reial decret 463/2020, de 14 de març.
 6. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'Alcaldia núm. 7214 de data 9 de desembre de 2020, de mesures a adoptar en relació a l'organització dels empleats públics i empleades públiques al servei de l'Ajuntament de Calafell durant l'estat d'alarma generat per la pandèmia de la COVID-19.
 7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (137 a 7586 del 2020- 1 al 232 del 2021).
 8. Donar compte de les actes de la junta de govern local (48 a 53 del 2020 i 1 a 2 del 2021).
 9. Precs i preguntes
 10. Proposta urgent: aprovació de l'establiment de la gestió del servei de neteja viària del municipi de Calafell mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l'Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA).
 11. Ratificar el decret de l'àrea d'Ecologia Urbana i Seguretat de denúncia del termini del Conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Calafell, el Comarcal i la Societat de responsabilitat limitada de capital social mixt, denominada " Empresa Comarcal de Serveis mediambientals del Baix Penedès" per la recollida, transport, tractament dels residus municipals.
 12. Proposta urgent: Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.