Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29. *

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

*) Ateses les circumstàncies excepcionals de l'emergència sanitària pel COVID-19, els plens municipals se celebren actualment per via telemàtica. Les persones que vulguin intervenir en el torn d’intervenció de la ciutadania, hauran d’enviar les seves preguntes per correu electrònic a alcaldia@calafell.org (fins al dia anterior al vespre).

20/01/2022
Sessió plenària ordinària, 20 de gener de 2022

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2021/16 ordinari 16/12/2021
 3. Proposta de ratificació del decret d'alcaldia 2021/7968 de data 17 de desembre de 2021 de resolució de discrepància i aixecament d'objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l'arbrat viari del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021.
 4. Proposta d'aprovació de l'expedient de revisió d'ofici del decret 7109/2021 de data 11 de novembre de 2021
 5. Proposta d'aprovació de les bases de participació a les rues del carnaval "Xurigué" de Calafell
 6. Donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació del protocol per a les violacions de seguretat de la informació de l'ajuntament de Calafell
 7. Donar compte al ple municipal de l'acord adoptat davant la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de desembre de 2021, relativa a autoritzar a la Fundació Santa Teresa del Vendrell a seguir les actuacions i projectes de Calafell Crea X.
 8. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (7577 a 8149)
 9. Donar compte de les actes de la junta de govern local: núms 50 a la 53 del 2021 – 1 i 2 del 2022.
 10. Precs i preguntes

13/12/2021
Sessió plenària ordinària, 16 de desembre de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la celebració de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2021/15 ordinari 18/11/2021
 3. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2020
 4. Proposta d'aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis anteriors per duplicitat.
 5. Proposta revisió de preus del contracte de gestió de servei públic de manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec S.A.
 6. Proposta d'aprovació dels recursos presentats en la segona convocatòria per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
 7. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres diferents expedients any 2020
 8. Donar compte de l'acord de la junta de govern local del dia 29 de novembre de 2021, segona addenda al conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Calafell per al desplegament de les mesures del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives en el marc dels Plans Educatius d'Entorn del curs 2021/2022
 9. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (6922 a 7576)
 10. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 46 a la 49
 11. Precs i preguntes

18/11/2021
Sessió plenària ordinària, 18 de novembre de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
 2. Aprovació acta anterior. Ple2021/14 ordinari 21/010/2021.
 3. Proposta de modificació de l’hora de realització de la junta de govern.
 4. Modificació de l’acord de ple de la creació i composició de les comissions informatives pel que fa a l’horari de celebració.
 5. Proposta d’aprovació de l’expedient de naturalesa sancionadora per possible imcompliment contractual i normatiu del titular de la parada del mercat de Calafell P21-P22, dipòsit D14 i magatzem M12. S1 i S2.
 6. Proposta d’aprovació bases del certamen “Tens un minut per la igualtat a Calafell?”, organitzat des de l’àrea d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament de Calafell.
 7. Proposta expedient 12914/2021 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 8. Donar compte informe d’execució trimestral 2021 – 3r trimestre.
 9. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2020.
 10. Donar compte decret 2021/582 de 25/01/21 resolució discrepància informe d’intervenció 0033_21, referent a l’aprovació de concessió de subvencions extraordinàries a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades econòmicament per les conseqüències de la Covid-19.
 11. Donar compte decret 2021/3809 de 28/05/21, corresponent a la resolució de discrepància informes d’intervenció 0460_21, 0461_21 i 0462_21, referents a contractació Virgínia Moral Cepeda, Cristina Moltó Ruiz i Mireia Poyato Hernández, i nomenament de Núria Sacristán Vidal.
 12. Donar compte decret 2021/4016 de 8/06/21, corresponent a resolució discrepància informe d’intervenció 0519_2021, referent a l’aprovació de la continuïtat del contracte del servei de gestió integrada d’espais verds i arbrat viari, amb UTE Jardiners de Calafell, després de finalització el 31/05/21.
 13. Donar compte decrets 2021/4229, de 21/06/21, i 2021/4425, de 5/07/21, corresponent a resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0520_21, referent a l’aprovació de la 28a convocatòria del certamen de Cartes d’Amor 2021.
 14. Donar compte decret 6190/21, de 5/10/21, corresponent a resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0919_21, referent a la continuïtat dels contractes de telefonia fixa, dades i accés a internet i telefonia mòbil, amb Telefónica de España SAU i Vodafone España SAU.
 15. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021.
 16. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2021, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual d’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a elaborar un protocol davant d’agressions masclistes.
 18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (6022 a 6921).
 19. Donar compte de les actes de la junta de govern local núms. 41 a la 45 de 2021.
 20. Precs i preguntes.

21/10/2021
Sessió plenària ordinària, 21 d'octubre de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació actes anteriors
  1. Ple2021/12 ordinari 16/09/2021
  2. Ple2021/13 extraordinari 30/09/2021
 3. Proposta de declaració de bé immoble d’especial interès o utilitat municipal i de concessió d’una bonificació del 95% en l’import sobre béns immobles a la finca situada a la carretera del Sanatori 3-5, titularitat d’Amorroc SL.
 4. Proposta sobre la modificació núm. 02/2021 de la plantilla de personal per amortització de les places corresponents a personal funcionari tècnics d’informàtica.
 5. Proposta sobre la modificació de l’actual relació de llocs de treball per supressió dels llocs de treball corresponents al personal tècnic del servei informàtic.
 6. Proposta d’acord sobre la modificació de l’RLLT, per creació o remodelació de llocs de treball directius i singulars per adequació a l’organigrama municipal vigent.
 7. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de renovació de la condició d’àrea amb “mercat d’habitatge tens” per al municipi de Calafell, atorgada inicialment d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
 8. Proposta de ratificació pel ple del decret d’alcaldia núm. 2021/6191, de data 5 d’octubre de 2021, de resolució d’aprovació de la liquidació del contracte de neteja viària signat amb Urbaser S.A.
 9. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2021/6190, de data 5 d’octubre de 2021, d’aixecar discrepàncies i aprovar continuïtat del contracte de serveis de telefonia.
 10. Proposta expedient 11990/2021 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 11. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2022.
 12. Donar compte decret de l’alcaldia núm. 2021/5906, de data 20/09/2021, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2022.
 13. Donar compte de l’acord de la junta de govern local de data 6 de setembre de 2021 d’aprovació primera addenda al conveni de col·laboració entre el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell, per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria.
 14. Donar compte al ple del decret núm. 2021/5624, de data 4 de setembre, de resolució definitiva cessió gratuïta d’ús de les embarcacions Cossetana i Samulero a l’entitat sense ànim de lucre associació esportiva Llaguts de Calafell.
 15. Proposta que presenten els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell de moció d’adhesió al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques, resultant dels plans d’acció contra el soroll, fases I i II, àrea núm. 3 zona est, Barcelona i Tarragona.
 16. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per demanar una comissaria de Mossos i Parc de Bombers que doni servei a Calafell.
 17. Moció que presenta el grup municipal d’En Comú Podem per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa 2022-2025.
 18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5621 a 6021).
 19. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 37 a 40 de 2021.
 20. Precs i preguntes.

30/09/2021
Sessió plenària extraordinària, 30 de setembre de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Proposta expedient 11372/2021 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes
 3. Aprovació conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Calafell i l’ajuntament de Cunit per a l’execució del projecte de connexió dels carrers Crisantem de Cunit i l’avinguda Santamaria de Montserrat de Calafell.
 4. Proposta d'aprovació dels estatuts reguladors de l'organització de l'Associació de Venedors del Mercat Municipal com a comunitat de titulars de les concessions administratives dels llocs de venda.

16/09/2021
Sessió plenària ordinària, 16 de setembre de 2021

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Aprovació acta anterior
  1. Ple2021/11 ordinari 15/07/2021
 3. Rectificació errada material en l’acord de ple de 15 de juliol de 2021 d’aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell, dels anys 2018, 2019 i 2020.
 4. Aprovació de les tarifes proposades per l’empresa Tandem Wellness SL, per a la zona esportiva municipal Vilarenç Aqua en el marc del contracte de concessió de gestió de serveis públics per a l’any 2021.
 5. Document marc  per a l’adhesió lliure dels municipis de la comarca interessats en l’elaboració i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l’ajuda financera del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europea.
 6. Aprovació provisional modificació puntual núm IX PAU-Masia de Cal Rion del POUM de Calafell.
 7. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 3634/2021.
 8. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 4122/2021.
 9. Proposta bonificació sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 12722/2020.
 10. Proposta d’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg termini per import de 499.914,77 euros, per al finançament d’inversions del pressupost de l’exercici 2021.
 11. Proposta expedient 10463/2021 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 12. Proposta sobre la modificació de l’article 12 de les bases d’execució del pressupost municipal de 2021.
 13. Proposta relativa al reconeixement de la compatibilitat sol·licitada per una empleada de l’Ajuntament de Calafell, en règim laboral, per a desenvolupar un lloc de treball com a professora associada universitària de la UAB.
 14. Donar compte informe d’execució trimestral 2021 - 2n trimestre
 15. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 2n trimestre de 2021.
 16. Donar compte de l’acord d’aprovació de l’informe de les liquidacions dels contractes programa dels serveis de la societat municipal de l’exercici 2020.
 17. Donar compte de l’informe de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal relatiu als tractaments efectuat a l’Ajuntament de Calafell, actualització desembre 2020.
 18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (4524 a 5620).
 19. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 28 a 36 de 2021.
 20. Precs i preguntes.