Filtrar

Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

12/09/2019
Sessió plenària ordinària, 12 de setembre de 2019

 1. Aprovació actes anteriors.
  1. Ple2019/12 extraordinari 27/06/2019
  2. Ple2019/13 ordinari 11/07/2019
  3. Ple2019/14 extraordinari amb urgència 29/07/2019
 2. Rectificació de l’error material de l’aprovació de la memòria i el pla econòmic finacer per al període 2019 a 2020, que s’incorporen com a annex A) i B) del present dictamen.
 3. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment del terminis de pagament en el segon trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/3004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019.
 5. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 2n trimestre.
 6. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - 2n trimestre 2019.
 7. Donar compte del pla anual de control financer exercici 2019.
 8. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.Bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre 2019.
 9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes en l’article 104.Bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 2n trimestre 2019.
 10. Proposta d’aplicació de l’increment addicional retributiu del 0,25% de conformitat amb el RDLlei 24/2018, de 21 de desembre.
 11. Nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l’Ajuntament de Calafell.
 12. Proposta d’aprovació de l’expedient de desafectació del vehicle Renault Kangoo matrícula 3667 BGY.
 13. Nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.
 14. Nomenament de representant de l’Ajuntament en el Concorsi de l’Àrea Residencial Estratègica La Barquera, a efectes de tramitar la seva dissolució.
 15. Nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell-el Vendrell.
 16. Nomenament de la comissió municipal de delimitació de Calafell-Castellet i la Gornal.
 17. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell per a la creació d’una taula de treball del comerç local de Calafel.
 18. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Calafell, per a la lluita contra el top manta.
 19. Moció per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
 20. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3504 a 4623).
 21. Donar compte de les actes de la junta de govern local (27 a 34).
 22. Precs i preguntes.

29/07/2019
Sessió plenària extraordinària, 29 de juliol de 2019

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Aprovar la memòria i el pla econòmic financer per al període 2019 a 2020, que s’incorporen com a annex A) i B) del present dictamen.
 3. Proposta modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 4. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials de l’acord regulador complementari de condicions de treball del personal funcionari.
 5. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials del conveni complementari regulador de condicions de treball del personal laboral.
 6. Proposta d’acord d’actualització i correcció d’errades materials de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i la relació de llocs de treball de l’organisme autònom municipal Castell de Calafell.
 7. Proposta relativa a la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell.
 8. Proposta relativa a la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.
 9. Inici d’un procediment de revisió d’ofici respecte els premis o ajuts de jubilació establerts en l’article 51 de l’actual acord i pacte socioeconòmic del personal funcionari i de l’article 51 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Calafell i els correlatius articles dels anteriors acords de funcionaris i conveni col·lectiu del personal laboral.
 10. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2020.
 11. Aprovació inicial del reglament dels pressupostos participatius 2020 de l’Ajuntament de Calafell.
 12. Renovació de la composició dels òrgans de govern del Consorci per a la Normalització Lingüística.
 13. Proposta resolució definitiva i atorgament de subvenció per a la rehabilitació de l’habitatge del carrer Principal 22, inclòs dins de l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2016.

11/07/2019
Sessió plenària ordinària, 11 de juliol de 2019

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2019/11 - 15/06/2019 Ple de Constitució  
 2. Moció que presenta el grup municipal popular de l’Ajuntament de Calafell, en defensa del principi d’objectivitat de l’Administració, previst a l’article 103 de la Constitució.  
 3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2732 a 3503).  
 4. Donar compte de les actes de la junta de govern local (26).  
 5. Precs i preguntes.

27/06/2019
Sessió plenària extraordinària, 27 de juny de 2019

 1. Declaració de la composició dels grups polítics municipals i nomenament dels/de les seus/seves portaveus i portaveus suplents/tes

 2. Donar compte del decret de designació dels membres de la Junta de Govern Local i dels tinents d’alcalde

 3. Donar compte del decret de constitució de les àrees de tinents i tinentes d’alcaldia i delegacions de l’alcaldia en els/les tinents d’alcalde I en els regidors/res

 4. Donar compte del decret de delegació de la presidència de les Comissions Informatives permanents

 5. Donar compte del decret del de delegacions de l’alcaldia en la Junta de Govern Local

 6. Donar compte del decret de delegació de forma indistinta a favor de tots els regidors i regidores de l’ajuntament de les competències que s’atribueixen a l’alcalde per l’article 51 del codi civil respecte l’autorització de matrimonis civils

 7. Aprovació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes

 8. Determinació del nombre, característiques i retribució del personal eventual

 9. Aprovació de les delegacions del ple en la Junta de Govern Local

 10. Aprovació de la periodicitat de les sessions del ple

 11. Aprovació de la creació i composició de les Comissions Informatives

 12. Periodicitat de la Junta de Govern Local

 13. Nomenament dels membres del consell rector de l'Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell

 14. Nomenament de representants de la corporació en els diferents consells de participació ciutadana i en el consell escolar municipal

 15. Nomenament de representants de la corporació en altres organismes en representació de l’ajuntament

15/06/2019
Ple de constitució del mandat 2019-2023, 15 de juny de 2019

 1. Constitució de l'Ajuntament de Calafell pel mandat 2019-2023.

12/06/2019
Sessió plenària extraordinària, 12 de juny de 2019

 1. Aprovació de les actes pendents i sessió de tancament.