Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

28/06/2022
Sessió plenària ordinària, 28 de juny de 2022

 1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància
 2. Ratificar la urgència de la sessió
 3. Proposta d’aprovació de l’encomana de gestió a la societat mercantil de capital íntegrament de la corporació, CEMSSA, per a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable, clavegueram i pluvials de Calafell.

16/06/2022
Sessió plenària ordinària, 16 de juny de 2022

 1. Aprovació actes anteriors
  1. PLE2022/6 ordinari 12/05/2022.
  2. PLE2022/7 extraordinari amb urgència 07/06/2022.
 2. Proposta de ratificació de la constitució i creació de l'inventari de béns del patrimoni públic del sòl i habitatge (PPSH) de l'Ajuntament de Calafell.
 3. Proposta de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de diferents expedients de l'any 2021.
 4. Proposta de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (expedient 10149/2022).
 5. Proposta de resolució de la sol·licitud presentada de canvi de nom de titularitat d'una parada del mercat municipal (expedient 2021/11178).
 6. Proposta d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA).
 7. Proposta d'aprovació de l'expedient de desafectació del vehicle Seat Ibiza matrícula 0125-GTK.
 8. Proposta d'adjudicació d'una operació de crèdit a llarg termini per import de 5.163.826,63 euros pel finançament d'inversions del pressupost de l'exercici 2022.
 9. Proposta d'aprovació del pla local LGBTI+ del municipi de Calafell per al període 2022-2025.
 10. Proposta d'aprovació definitiva del protocol del projecte de reutilització de llibres i innovació educativa per al curs 2022-2023.
 11. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l'Ajuntament de Calafell.
 12. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual (2n trimestre de 2022).
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 2621 a 3944 de l'any 2022.
 14. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números 19 a la 23 de l'any 2022.
 15. Precs i preguntes.

07/06/2022
Sessió plenària extraordinària, 7 de juny de 2022

 1. Ratificar la urgència de la sessió.
 2. Proposta expedient 5231/2022 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria.

12/05/2022
Sessió plenària ordinària, 12 de maig de 2022

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. Ple2022/4 ordinari 21/04/2022
  2. Ple2022/5 extraordinari amb urgència 28/04/2022
 2. Proposta d'adhesió al Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP)
 3. Ratificació de l'acord de junta de govern local d'aprovació del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Calafell.
 4. Ratificació de l'acord de junta de govern local de creació de la Bústia Ètica/Canal de Denúncies de l'Ajuntament de Calafell.
 5. Ratificació de l'acord de junta de govern local de creació del Comitè d’Ètica de l'Ajuntament de Calafell.
 6. Ratificació de l'acord de junta de govern local d'aprovació de la declaració institucional de lluita contra el frau.
 7. Ratificació de l'acord de junta de govern local d'aprovació del pla d'integritat de l'Ajuntament de Calafell.
 8. Aprovació del plec de condicions per a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini pel finançament d'inversions del pressupost 2022.
 9. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022.
 10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2022.
 11. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2022.
 12. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2022, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 13. Donar compte de l'informe anual sobre el compliment en matèria de morositat de l'exercici 2021.
 14. Donar compte informe d'execució trimestral 2022 - 1r trimestre.
 15. Donar compte de l'informe resum anual sobre el control intern 2021.
 16. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 1901 a 2620 de l'any 2022.
 17. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números 15 a la 18 de l'any 2022.
 18. Precs i preguntes.

26/04/2022
Sessió plenària extraordinària, 28 d'abril de 2022

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Proposta de resolució a les al·legacions presentades en el termini d’informació pública respecte de l’acord d’aprovació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2022, i la seva aprovació definitiva.
 3. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Calafell i de la societat municipal per l'any 2022.
 4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2021 de l’Ajuntament de Calafell.
 5. Donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2022.

21/04/2022
Sessió plenària ordinària, 21 d'abril de 2022

 1. Aprovació acta anterior.
  1. Ple2022/3 ordinari 15/03/2022
 2. Proposta de rectificació d’error material a l’acord del ple de data 16 de desembre de 2021, proposta de revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec S.A.
 3. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2022/1327 de data 6 de març de 2022 de resolució de discrepància i aixecament d'objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021.
 4. Proposta de ratificació de l’acord de la junta de govern local de 21 de març de 2022 de constitució d'una comissió política i tècnica d'estudi per a la tramitació i aprovació de l'expedient del canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram al municipi de Calafell.
 5. Proposta d’aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors per duplicitat
 6. Aprovació inicial de les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de l’Ajuntament de Calafell.
 7. Proposta d’aprovació inicial del reglament dels serveis de subministrament d’aigua, clavegueram i pluvials del municipi de Calafell.
 8. Aprovació inicial del pla de gestió, planificació, manteniment i recuperació del sistema de platja, accessos i entorns de la platja Calafell.
 9. Pla estratègic Calafell 2030 i agenda urbana Calafell 2030.
 10. Aprovació de l’acta conjunta de delimitació territorial subscrita entre aquest ajuntament i l'Ajuntament de Castellet i la Gornal.
 11. Donar compte de l’acord de la junta de govern local de data 9 de desembre de 2021, d’aprovació de la incorporació d’una bonificació del percentatge del 33% a les famílies monoparentals que gaudeixin del servei de les llars d’infants municipals, a l’apartat de descomptes de l’article número 4.8.1 escoles bressol municipals, de l’ordenança fiscal 4.8, reguladora dels preus públics per a serveis de cultura i ensenyament, així com eliminar en el títol i en l’apartat descomptes la referència al curs del 2015-2016.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 1021 a la 1900 de l’any 2022.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números 10 a la 14 de l’any 2022.
 14. Precs i preguntes.